Texom European Individual Ice Speedway Championship[POL 🇵🇱] Kolejny raz Sanok stanie się stolicą europejskiego żużla w odmianie lodowej. Przez dwa dni toczyć się tam będzie rywalizacja o medale Texom European Individual Ice Speedway Championship. Na torze „Błonie” spotkamy się 24 i 25 lutego 2024 roku – start pierwszego wyścigu o godzinie 14.00 zarówno w sobotę jak i niedzielę.

Ice Speedway wrócił do Sanoka w 2022 roku, po ośmiu latach przerwy. Wówczas na torze „Błonie”, gdzie odbył się pierwszy z dwóch turniejów finałowych Indywidualnych Mistrzostw Europy, a także rywalizowano o Puchar Burmistrza Sanoka.

Rok później odbyła się już tylko walka o medale. I to w klasycznym wydaniu dwudniowym, a o ostatecznej kolejności decydowała łączna suma punktów, wywalczona w obu turniejach. Mistrzowski tytuł wpadł w ręce Austriaka Franza Zorna, który wyprzedził w klasyfikacji generalnej Lucę Bauera (Włochy) i Jimmiego Olsena (Szwecja). Złoty medalista powtórzył tym samym swój wyczyn z roku 2008, gdy został kontynentalnym czempionem po raz pierwszy.

Sanok śmiało można nazwać kolebką ice speedwaya w naszym kraju. Oprócz walki o medale Indywidualnych Mistrzostw Europy, odbywały się tam też Drużynowe Mistrzostwa Świata i kilka turniejów towarzyskich Sanok Cup.

European Individual Ice Speedway Championship odbędą się w Polsce już po raz piąty z rzędu. Nasz kraj tradycyjnie będzie reprezentował Michał Knapp, który w 2020 roku był trzynasty w klasyfikacji generalnej, rok później dwunasty, następnie jedenasty, a w zeszłym roku, głównie przez kłopoty sprzętowe, uplasował się na osiemnastej pozycji. Teraz będzie chciał wyraźnie się poprawić.

Formuła rywalizacji pozostaje niezmieniona. Przewiduje 20 wyścigów w fazie zasadniczej, po której dwóch najskuteczniejszych zawodników znajdzie od razu miejsce w biegu finałowym. O pozostałe dwa walka toczyć się będzie w barażu, do którego staną żużlowcy z miejsc 3-6 po fazie zasadniczej. Suma punktów, wywalczona w dwóch turniejach, wyłoni ostateczną klasyfikację, a tym samym tegorocznych medalistów. Warto dodać, że w tegorocznej edycji swoich zawodników wystawi 8 federacji. W sumie na liście startowej pojawi się tradycyjnie 18 nazwisk – 16+2 rezerwowych.

Ruszyła już sprzedaż biletów na wydarzenie w Sanoku. Przygotowano pakiety biletowe na dwa dni z ice speedwayem na torze „Błonie”, można też zaopatrzyć się w wejściówki osobno na każdy dzień. Ceny są identyczne jak przed rokiem. Sprzedaż prowadzona jest online – na stronie bilety.speedwayevents.pl oraz w serwisie ebilet.pl.

Cennik

Pakiety dwudniowe
VIP (w cenie: miejsce parkingowe, wysokiej klasy catering, zestaw upominków, miejsce z najlepszą widocznością na trybunie, program zawodów)
599 zł – normalny
349 zł – ulgowy – osoby do 18 roku życia

Trybuna
99 zł – normalny
79 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; emeryci i renciści)

Korona Stadionu:
79 zł – normalny
59 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; emeryci i renciści)

Bilety na jeden dzień (sobota lub niedziela)
VIP (w cenie: miejsce parkingowe, wysokiej klasy catering, zestaw upominków, miejsce z najlepszą widocznością na trybunie, program zawodów)
349 zł – normalny
199 zł – ulgowy – osoby do 18 roku życia

Trybuna:
59 zł – normalny
49 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; emeryci i renciści)

Korona Stadionu:
49 zł – normalny
39 zł – ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia; emeryci i renciści)

Bilety dla osób niepełnosprawnych: Organizatorzy przygotowali pulę bezpłatnych wejściówek dla kibiców niepełnosprawnych. Chętne osoby prosimy o zgłoszenia – do 15 lutego – pod adresem mailowym: events@speedwayevents.pl, wpisując w temacie wiadomości „Bilet Ice Speedway”. Warunkiem otrzymania bezpłatnej wejściówki będzie wysłanie kopii dokumentu, świadczącego o znacznym stopniu niepełnosprawności. Bezpłatny wstęp należy się zarówno osobie niepełnosprawnej jak i jej opiekunowi. Liczba miejsc ograniczona!

Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny z pełnoletnim opiekunem

[ENG 🇬🇧] Once again Sanok will become the capital of European ice speedway. For two days there will be a competition for medals of the Texom European Individual Ice Speedway Championship. We will meet at the „Błonie” track on February 24 and 25, 2024 – the start of the first race at 14:00 on both Saturday and Sunday.

Ice Speedway returned to Sanok in 2022, after an eight-year break. At that time, the first of two final tournaments of the Individual Championships was held at the „Błonie” track, where the first of two final tournaments of the Individual Championships was held, as well as competition for the Cup of the Mayor of Sanok.

A year later, only the fight for medals took place. And that in the classic two-day edition, and the final order was determined by the total amount of points, won in both tournaments. The championship title fell into the hands of Austrian Franz Zorn, who overtook Luca Bauer (Italy) and Jimmy Olsen (Sweden) in the overall standings. The gold medalist thus repeated his feat from 2008, when he became continental champion for the first time.

Sanok can boldly be called the cradle of ice speedway in our country. In addition to fighting for medals of the Individual European Championships, it also hosted the World Team Championships and several friendly tournaments of the Sanok Cup.

The European Individual Ice Speedway Championship will be held in Poland for the fifth consecutive year. Our country will traditionally be represented by Michal Knapp, who was thirteenth overall in 2020, twelfth a year later, then eleventh, and last year, mainly due to equipment problems, placed eighteenth. Now he will be looking to clearly improve.

The formula for the competition remains unchanged. It provides for 20 races in the main phase, after which the two most successful riders will find a place immediately in the final race. The fight for the remaining two will take place in a barrage, which will be contested by speedway riders from places 3-6 after the main phase. The sum of points, won in the two tournaments, will determine the final classification, and thus this year’s medalists. It is worth mentioning that 8 federations will field their athletes in this year’s edition. A total of 18 names will traditionally appear on the entry list – 16+2 reserves.

The sale of tickets for the event in Sanok has already begun. Ticket packages have been prepared for two days with ice speedway on the „Blonie” track, and you can also buy tickets separately for each day. Prices are the same as last year. Sales are conducted online – at bilety.speedwayevents.pl and at ebilet.pl.

Price list

Two-day packages
VIP (included in the price: parking place, high-class catering, gift set, place with the best visibility on the grandstand, competition program)
599 PLN – normal
349 PLN – concessionary – persons under 18 years of age

Grandstand
99 PLN – normal
79 PLN – concessionary (children and youth from 7 to 18 years old; pensioners)

Crown of the Stadium:
79 PLN – normal
59 PLN – concessionary (children and youth from 7 to 18 years old; pensioners and pensioners)

Tickets for one day (Saturday or Sunday)
VIP (included in the price: parking place, high-class catering, gift set, place with the best visibility on the grandstand, competition program)
349 PLN – normal
199 PLN – concessionary – persons under 18 years of age

Grandstand:
59 PLN – normal
49 PLN – concessionary (children and teenagers from 7 to 18 years old; pensioners)

Crown of the Stadium:
49 PLN – normal
39 PLN – concessionary (children and youth from 7 to 18 years old; pensioners)

Tickets for people with disabilities: The organizers have prepared a pool of free tickets for disabled fans. Eager persons are asked to apply – by February 15 – at the following email address: events@speedwayevents.pl, writing „Ice Speedway ticket” in the subject line of the message. The condition for receiving a free ticket will be to send a copy of a document proving a severe disability. Free admission is due to both the disabled person and his/her guardian. The number of seats is limited!

Children under 6 – free admission with an adult guardian

[Źródło: Fb/SpeedwayEvents]

Podobne wpisy